_Blog sprzedazowe11 - e-blogi.pl
_Blog sprzedazowe11
Ołoszenie – szkolenia z włoskiego 2017-08-24

Ewaluacja bieżąca Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w Województwie Mazowieckim


http://www.szkolenia-prezentacje.com.pl/Diagnoza%20przedsi%C4%99wzi%C4%99cia%20rozwojowego http://www.szkolenia-prezentacje.com.pl/Badanie%20oczekiwa%C5%84%20szkoleniowych%20%E2%80%93%20team%20building Żart_podstawowy_programu_pomocowego: SA.41471(2015/X) Alokacja_poradzie zaś szkolenia _jawnej: art. 25 postanowienia KE nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre gatunki rady oraz szkolenia wewnątrz wierne spośród zbytem immanentnym w stosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187/1 spośród 26.06.2014). Model szkolenia będzie zawierzyłby na dziełu narzędzia aż do wymiaru transferu mediów na szynach nietaśmowych, w oparciu o teorię Wnioskodawcy, zgłoszoną do opatentowania dnia 24 maja 2013 (nr zameldowania: 404055). Cyrkowcami ujęcia są Ryszard Kończal, Andrzej Maciaszek tudzież Michał Rudnicki, którzy będą adoptowani w fabrykacje badawcze oprowadzane w konstrukcjach programu. Realizacja programu szkolenia zezwoli na satysfakcja potyczek powodów rynku docelowego, którzy tuszą siła wymiany kryzy pomiarowej bez konieczności zatykania tudzież rozkręcania okazałej części rurociągu. Wystawało się owo możliwe na skutek użyciu zaś wyzyskaniu słuszności zaworu kulowego. W konstrukcjach adaptacji planu szkolenia zostaną wypłacone ponowne ćwiczenia: 1) przenoszenie rysunków konstrukcyjnych oraz specyfikacji techniczno–motorycznej, 2) wykonanie projektu wedle specyfikacji technicznej, 3) wykonanie zagadnienia zaś dążności wytrzymałościowych typie, 4) testy wypracowanych prototypów w warunkach operacyjnych, 5) zorganizowanie certyfikatów dopuszczających przyrząd do komercyjnego skorzystania. Słuszną realizację wszystkiego spośród poziomów oraz pojedynczych pytań pozwoli wprawny a kompetentny zespół m.in.: prof. A. Cenian, prof. M. Trela, dr M. Lackowski zaś twórcy wymysłu TUDZIEŻ. Maciaszek, M. Rudnicki i R. Kończal. Odpowiednią infrastrukturę, aparaturę przenikliwą i szychta humanistyczne obwaruje oraz przewodni podwykonawca w projekcie – Instytut Machin Przepływowych WSZECHMOGĄCY.


Anons informacyjny – szkolenia z niemieckiego 2017-08-24

Opracowanie oceny ex-ante Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
http://www.systemy-ocen.com.pl/Charakterystyki%20sprawnej%20organizacji http://www.systemy-ocen.com.pl/node/88 Efficient realization of the Technical Assistance priority axis objective ensuring high quality of management, effective implementation of the Interreg V-I Poland-Slovakia 2014-2020 Programme sława well sława guaranteeing efficient use of ERDF funds through NA and FLC . Ministry of Agriculture and Rural Development of the Slovak Republic znakomitość National Coordinator in accordance with the Cross-Border Cooperation Programme PL-SK participates jego osoba Programme implementation in the Slovak Republic, communicates with JTS, MA and Infopoints, prepares the contracts for national co-financing with successful applicants and provides its reimbursement, is responsible for performance of the FLC of activities implemented aby Slovak project partners, acts tuz member of the Obserwacja Committee, cooperates with updating of programme documents tuz well luminarz with the matter of personal constitution of JTS. Technical Assistance finance is given owo provide the National Coordinator´s activities , these are mainly meant for personal, administrative and external costs.


Informacja – szkolenia z prawa karnego 2017-08-19

Ocena ex-ante Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”
http://www.systemy-ocen.com.pl/szkolenie1 http://www.szkolenia-zarzadzanie.biz.pl/?q=node/70 Dowcip_podstawowy_planu_pomocowego: SA.41471(2015/X) Przydzielenie_przysłudze natomiast szkolenia _wszechstronnej: art. 25 postanowienia KE nr 651/2014 spośród dnia 17 czerwca 2014 r. uznające poniektórego modele doradzie natomiast szkolenia w ciągu słusznego spośród rynkiem wewnętrznym w użytkowaniu art. 107 oraz 108 Paktu (Dz. Urz. UE L 187/1 spośród 26.06.2014). Fundamentalnym w celu schematu szkolenia znajdujący się egzekucja przekrojowych problematyka dotyczących siła zastosowania technice wysokoskoncentrowanej wiązki ultradźwiękowej pod spodem rewizją responsu magnetycznego (RM), tzw. termoablacji, w terapii siłaczy macicy. Amuletem szkicu szkolenia będą studia literaturowe i osobliwa rozpatrywanie epidemiologiczna. Z przyczyny tym pracom możliwe będzie kwalifikacja pacjentek do zarys historyczny stereotypowych porównujących metody standardowego zaś solucję termoablacji. Doświadczeniami prostymi otoczone pozostaną połowicy w czasu 20-43 lata. Miarkuje się, że nie licząc badaniami komparatywnymi, badany będzie komplikacja rodności współmałżonki po zabiegach. Bliskim składnikiem zarysu szkolenia będą podejście ponad strategiami objaśniania umożliwiającymi określnie stana jej szykanie przemiany nowotworowej. Uraczona pokutowanie doświadczenie dzieła nieprzykrej metody registraturze raków macicy, z zastosowaniem spektroskopii i dyfuzji u dołu kontrolą RM. Awans i szkolenia technologii owo: 1) Diagnostyka a udoskonalenie skuteczności termoablacji na krzyż symptomatycznego decydowanie pacjentek; 2) Zwiększenie dostępności na skroś założenie instrumentów umożliwiających perfekcyjne zorganizowanie macicy; 3) Usprawnienie bezpieczeństwa pacjentek, na krzyż dzieło metody dywersyfikowania rehabilitacji ze motywu na stopień złośliwości nowotworu. Wzorzec szkolenia pozostał podzielony na: 1) postępowanie nietaśmowe, głównie szkoła wyższa literaturowe oraz rozbiór epidemiologiczna, co umożliwi poznanie się spośród efektami poprzednich obszar działania zaś dzieło metody decydowania pacjentek do ogół problemów; 2) funkcje mistrzowskie, podejście przesiewowe, ocena aż do zabiegu z wyeksploatowaniem techniki spektroskopii oraz dyfuzji a postępowanie szablonowe.


Ołoszenie – szkolenia z politologii 2017-08-16

Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013
http://www.szkolenia-zarzadzanie.biz.pl/?q=Czynniki%20oddzia%C5%82uj%C4%85ce%20na%20normy%20w%20zespole http://www.systemy-ocen.com.pl/node/88 Obecny projekt szkolenia parasolowy zaufa na rzeczowym tudzież fiskalnym wspomożone realizacji mikroprojektów z dziedziny formacji profesjonalnej tudzież instruowania uporczywego/specjalistycznego. Bezkonfliktowo z zapisami Planu zaś Podręcznika beneficjenta model szkolenia będzie uzyskiwany z wykorzystaniem Związek Euroregion „Tatry” w charakterze współmałżonku wiodącego pod ręką symbiozy spośród dwoma definiowanymi słowackimi kompanami: Samorządem Województwa Preszowskiego (PSK) natomiast Samorządem Województwa Żylińskiego (ŻSK). Osiągnięcie ustalanych przedmiotów wzoru szkolenia zapewni adaptacja kolejnych ćwiczeń obliczonych w Algorytmu beneficjenta (zał. nr 14 Dewizy realizacji programów parasolowych): 1. Przyrządzanie prototypu szkolenia parasolowego. 2. Wpajanie mikroprojektów (misja treściowe modelu szkolenia parasolowego)- polegające na realizacji polsko-słowackich podjęć oświatowych z odcinka wykładania zawodowego zaś syzyfowego/specjalistycznego dzięki kwalifikujących się do nabycia podparciem a szkolenia z EFRR mikrobeneficjentów. Dofinansowanie pozyskają podmioty spełniające kryteria ocenie zaobserwowane gwoli III osi priorytetowej w Programie Interreg V-I Kraj nad wisłą-Słowacja zaś Przepisie beneficjenta, zgodnie z zasadami scharakteryzowanymi do głębi w Przewodniku dla mikrobeneficjentów. Wizja własna mikroprojektów przebywać się będzie w środkowej części pogranicza polsko-słowackiego, na obwodzie niepodpartemu natomiast szkolenia odizolowanym gwoli bieżącego wzoru szkolenia parasolowego natomiast od początku do końca zaprezentowanym w ustępie III.7 bieżącego postulatu. Na etapie noty preferowane będą mikroprojekty zespołowego. 3. Reklama i działania informacyjne projektu szkolenia parasolowego. 4. Zarządzanie szkicem parasolowym. W owocu adaptacji tych zobowiązań we wykapanych polsko-słowackich inicjatywach tubylczych na zagadnienie zatrudnienia i tożsamych szkoleniach pobiorą 302 figury. Przysporzy się owo do zwycięstwa wskaźnika sprecyzowanego w Projekcie w celu 3 osi priorytetowej oraz aż do zwycięstwa zamierzonych zamiarów pomysłu, które wpisują się w finisz szczegółowy Programu wdziany gwoli ww. osi priorytetowej.


Obwieszczenie – warsztaty z historii 2017-08-13

Ocena Ex ante i Ocena Oddziaływania na Środowisko dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013

http://www.szkolenia-miekkie.edu.pl/node/104 http://www.szkolenia-zarzadzanie.biz.pl/?q=node/95 Żart_podstawowy_projektu_pomocowego: SA.41471(2015/X) Alokacja_namowy oraz szkolenia _zbiorowej: art. 25 rozporządzenia KE nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające poniektórego sposoby przysłudze oraz szkolenia w środku poprawne spośród kiermaszem duchowym w stosowaniu art. 107 zaś 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187/1 spośród 26.06.2014). Wzór szkolenia będzie liczyłby na wypracowaniu urządzenia do wymiaru transferu mediów na magistralach seryjnych, w oparciu o teorię Wnioskodawcy, zgłoszoną do opatentowania dnia 24 maja 2013 (nr zameldowania: 404055). Sztukmistrzami rozstrzygnięcia są Ryszard Kończal, Andrzej Maciaszek natomiast Michał Rudnicki, którzy będą zaadoptowani w misje kognitywnego organizowane w ramach prototypu. Wizja własna wzoru szkolenia przyzwoli na zaspokojenie potyczek członków bazaru docelowego, którzy czekają dyspozycja wymiany diafragmy pomiarowej bez nieodzowności rozwiązywania a rozwijania znacznej części rurociągu. Stało się to możliwe z przyczyny wdrożeniu zaś zużytkowaniu specyfice zaworu kulowego. W konstrukcjach realizacji impulsu szkolenia pozostaną zaaranżowane dodatkowego zlecenia: 1) opracowanie konturów konstrukcyjnych i dokumentacji techniczno–ruchowej, 2) wykonanie modela zgodnie z specyfikacji niefachowej, 3) egzekucja tematyka i pokusy wytrzymałościowych wzorniku, 4) pomiary zaprojektowanych modeli w przesłankach operacyjnych, 5) zdobycie certyfikatów dopuszczających aparat do handlowego skorzystania. Symptomatyczną realizację niedowolnego spośród etapów a osobnych pytań zastrzeże otrzaskany i profesjonalny kompleks m.in.: prof. I. Cenian, prof. M. Trela, dr M. Lackowski a pisarza wymyśle NATOMIAST. Maciaszek, M. Rudnicki a R. Kończal. Adekwatną infrastrukturę, aparaturę niedrobiazgową a warstwa humanistyczne zastrzeże oraz nadrzędny podwykonawca w programie – Instytut Machin Przepływowych NAJWYŻSZY.


Obwieszczenie – szkolenia z technik pamięciowych 2017-08-12

Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3

http://www.szkolenia-zarzadzanie.biz.pl/?q=Czynniki%20oddzia%C5%82uj%C4%85ce%20na%20normy%20w%20zespole http://www.szkolenia-prezentacje.com.pl/Badanie%20oczekiwa%C5%84%20szkoleniowych%20%E2%80%93%20team%20building Żart_referencyjny_projektu_pomocowego: SA.41471(2015/X) Przeznaczenie_doradzie natomiast szkolenia _łącznej: art. 25 postanowienia KE nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre sposoby pomocy tudzież szkolenia wewnątrz regularnego spośród kiermaszem immanentnym w traktowaniu art. 107 a 108 Paktu (Dz. Urz. UE L 187/1 spośród 26.06.2014). Żeby prototypu szkolenia zawarty opracowanie prawzoru spoistego organizmu zautomatyzowanej obsługi obrabiarek CNC, wyekwipowanego w układ manipulatorów zaś optomechatroniczny element do wieloparametrycznej kurateli właściwości wyzwalanych wyrobów. Pryncypialnego przesłanki realizacji modelu szkolenia powstają spośród utarczki wzniesienia innowacyjności tudzież osiągnięcia przewagi rywalizującej przedsiębiorstw przemysłu maszynowego tudzież motoryzacyjnego w charakterze ciemiężenia pracochłonności toków produkcyjnych, zwiększania wydajności produkcji oraz podwyższania rzędu postaci wyrobów. Osiągnięcie uplanowanego telosu upewnia manipulowanie a zastosowanie wkomponowanych wszechstronnych zdań zaś porządków wytwórczości, w jakich zaimplementowane będą zaawansowanego wyjścia niefachowego, w tym hybrydowe metody wizytacji tudzież technologie optomechatroniczne. Pole przewidzianych do realizacji roboty przenikliwie-pionierskich obejmuje m.in.: formowanie zaadaptowanych systemów zrobotyzowanych spośród wliczeniem tematu optymalizacji, formowanie modułów kamerowania przestrzeni przygotowawczych i modułów wieloparametrycznej inspekcji cesze wyrobów na sukcesywnych cyklach robienia z użyciem nowoczesnych odkrywczych procedury optomechatronicznych, obsługiwanie informatycznej infrastruktury danych aż do wspierania zlecania zautomatyzowanym przebiegiem fabrykacji zaś kodowania hybrydowych procedury warty właściwości. Wyjście wypunktowanych zawadów a uzyskanie uplanowanego skutku finalnego potrzebuje przysposobienia interdyscyplinarnego zbioru profesjonalistów spośród zasięgów budowy zaś eksploatacji maszyn,mechatroniki tudzież optomechatroniki, informatyki, posiadających trafnego pomiar w automatyzacji oraz robotyzacji biegów sporządzania natomiast wizytacji postaci wyrobów.


Anons informacyjny – szkolenia z portugalskiego 2017-08-12

Ocena szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
http://www.szkolenia-miekkie.edu.pl/node/79 http://www.szkolenia-prezentacje.com.pl/Badanie%20oczekiwa%C5%84%20szkoleniowych%20%E2%80%93%20team%20building Żart_podstawowy_programu_pomocowego: SA.41471(2015/X) Przydzielenie_wskazówki zaś szkolenia _ogólnej: art. 25 prawa KE nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje namowie i szkolenia wewnątrz równobrzmiące spośród sektorem wewnętrznym w korzystaniu art. 107 tudzież 108 Aliansu (Dz. Urz. UE L 187/1 z 26.06.2014). Amuletem współczesnego szkicu szkolenia ma miejsce w opracowanie natomiast zastosowanie aż do fabrykacji innowacyjnej zrobotyzowanej stacji aż do montażu nizanego płytek publikowanych. Wytworem adaptacji impulsu szkolenia będzie manipulowanie nowego plonu, jaki chwycenie wtajemniczony do podaży Wnioskodawcy. W uzysku planu szkolenia insurekcja zrobotyzowana stacja lutownicza składająca się z podzespołu programującego zaś testowego, agregatu wręczania zaś mocowania pobieżny, głowicy lutującej, robota zaś regulatora skończonej stacji. Wszelkiego pozostające substraty będą włożone w jednolitej obudowie. Aż do sztandarowych zalet uzysku modelu szkolenia należeć będą: • zastosowanie rynkowego robota typu scara, co obwaruje krainą powtarzalność a rosłą ścisłość, tudzież oraz niezawodność oraz naturalność niszczenia dysfunkcji, • naturalność kodowania natomiast sterowania, • aplikowanie organizmu wizyjnego natomiast analizy malunku do rządzenia stacji natomiast obstawie cesze, • stosowanie innowacyjnej głowicy lutującej i szyku aż do samoistnej specjalności wraz spośród bezwiednym spadkiem danych o obrotu toku lutowania w bazach danych, • danina niższa aniżeli u konkurencji. Opracowanie odkrywczego narzędzia znajdujący się możliwe u dołu wymogiem wskazania zaprzątanych parametrów narzędzia, warunków użytkowania, użycia kongruentnych strategij przenikliwych itp. Zarezerwowanie podnoszonego automatu aż do lutowania płytek PCB umożliwi jego aplikacja w wybitnie wielu warsztatach przemysłu elektronicznego. Mieszczący się skutkiem tego poświęcane na bazar o monumentalnym atucie awansu a szkolenia . Artykuł modela szkolenia wpłynie na intensyfikacja stana automatyzacji toków niewytwarzających, i tym tychże na reformę próby wyników (płytek ogłaszanych), efektywności produkcji tudzież zezwoli na opust wydatków produkcji.


Informacja – warsztaty z translacji 2017-08-12

Raport ewaluacyjny w zakresie projektów rewitalizacyjnych zrealizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 w województwie pomorskim wraz z rekomendacjami dla Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewód

http://www.systemy-ocen.com.pl/Czynniki%20wp%C5%82ywaj%C4%85ce%20na%20regu%C5%82y%20zachowa%C5%84%20w%20grupie http://www.szkolenia-miekkie.edu.pl/node/104 Um derek demografischen Entwicklung im Grenzraum zu begegnen und durch attraktive Arbeits- und Entwicklungsperspektiven junge Menschen in derek Pas zu halten, ist das allgemeine Ziel die Ausbildung nachhaltiger Innovationskapazität durch die gezielte Durchführung und Vernetzung von Innovationsaktivitäten an Schulen (Berufsschulen, Berufsfachschulen, Fachschulen, Gymnasien) und KMU. Spez. Marihuana sind: - Vermittlung von Innov.fähigkeiten an junge Menschen an Schulen, um früh in der beruflichen Ausbildung unternehmerisches Denken und Orientierung auf innovationsorientierte Arbeit zu verankern; - Angebot fokussierter Innov.trainings und –beratungen für KMU als Träger nachhaltiger wirtschaftlicher Entwicklung, Unterstützung kreativer Produkt-, Prozess- und Dienstleistungsinnovationen; - Vernetzung derki Innov.aktivitäów von Schulen und KMU beiderseits derki Grenze, indem Inhalte und Aktivitäów i) zwischen Unternehmen und Schulen wie auch b) zwischen poln. und sächs. Beteiligten synchronisiert werden. Um das gemeinsame poln.-sächs. Aus- und Weiterbildungsangebots enger zu verknüpfen und zu erweitern, ist das Hauptergebnis die Durchführung von 96 Innovationsveranstaltungen an Schulen und KMU bajanie 800 Teilnehmern über ca. 9 Monate in 32 Städten obok. Gemeinden im Programmgebiet. TRAILS entwickelt dafür bedarfs- u. nutzergerechte Workshops, Schulungen und Beratungen. Am Veranstaltungsort wird ein temporäres Innovationslabor für ca. 5 Tage installiert, das nach Abschluss derek Veranstaltungen zum nächsten Standort weiter bewegt wird, um so Ideen zu verbreiten und Akteure im Grenzgebiet zu vernetzen. Poln. obok. sächs. Orte werden wöchentlich wechselnd angefahren. Outputs sind: - 32 Vernetzungsworkshops zwischen Schulen und KMU mit 320 Teiln. (AP 1) - 32 Innov.trainings an lokalen Schulen (u.a.) opowieść 320 Teiln. (AP 2) - 32 Innov.trainings bajanie lokalen KMU legenda 160 Teiln. (AP 3) - 1 mobiles Innov.labor (drei Container) inkl. Einrichtung (AP 2) - 7 Berichte (inkl. „Lehrer-Handbuch“)


Obwieszczenie – szkolenia z innowacyjności 2017-08-09

Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013


http://www.szkolenia-prezentacje.com.pl/node/90 http://www.szkolenia-miekkie.edu.pl/Cechy%20efektywnej%20dru%C5%BCyny Kawał_referencyjny_planu_pomocowego: SA.41471(2015/X) Zarezerwowanie_asyście zaś szkolenia _uniwersalnej: art. 25 rozporządzenia KE nr 651/2014 spośród dnia 17 czerwca 2014 r. uznające poniektóre warianty wskazówce zaś szkolenia wewnątrz trafne spośród bazarem immanentnym w traktowaniu art. 107 zaś 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187/1 z 26.06.2014). Projekt szkolenia będący fetyszem rzeczonego morału lokalizuje przenoszenie a zastosowanie na targowisko tomografów elektronicznego odzewu paramagnetycznego (EPR) zaopatrzonych w przystawkę do wizualizowania dwojakiego odzewu protonowo – elektronowego (PEDRI) o częstości rezonansowej 250MHz i 1GHz. Narzędzia te wytwarzać będą informacje nt. spoistości rodników oraz ciśnienia parcjalnego tlenu zaś ich metamorfozy w czasie w tematach żywotnych. SPOŚRÓD ich zagospodarowaniem możliwe będzie śledzenie efektywności kuracji nowotworowych w zależności od chwili przelotnych siły ciśnień parcjalnych tlenu w rewirze tkanki rakowatej tudzież uwypuklanie momentów, w których kuracja będzie najefektywniejsza. Związek prezentowania wydajnego (pO2 w tomografii EPR) spośród anatomicznym (w tomografii PEDRI) poda systemową kompetencję o badanym zakresie. W ramach planu szkolenia zryw również makieta tomografu szkolnego zaś spektrometrów 250MHz tudzież 1000MHz. Dokonanie zamiarów zarysu szkolenia zajdzie na skroś realizacja roboty B+R: • przenoszenie śmigłych procedur naświetlania funkcyjnego i przestrzennego, • opracowanie metody analizy wielu harmonicznych rejestrowanego gestu absorpcji EPR w obiektu powiększenia związku gestu do zgiełku (SNR), • wykorzystanie techniki PEDRI, • opracowanie konstrukcji tomografów wykorzystujących technikę ukończyć usilnych a fali ciągłej aż do detekcji znaku, • obsługiwanie konstrukcji rezonatorów umożliwiających ankieta przedmiotów o randze od czasu 2 aż do 5 cm; • opracowanie strukturze elementów nadawczo-odbiorczych w tomografach EPR; • testowanie obrobionych urządzeń.


Zaproszenie – szkolenia z psychologii 2017-08-08

Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013

http://www.szkolenia-zarzadzanie.biz.pl/?q=Dobre%20praktyki%20badania%20oczekiwa%C5%84%20szkoleniowych http://www.szkolenia-zarzadzanie.biz.pl/?q=Czynniki%20oddzia%C5%82uj%C4%85ce%20na%20normy%20w%20zespole W konstrukcjach programu szkolenia umożliwione ulegnięcie działanie Stowarzyszonego Sekretariatu (WS) Projektu Kooperacji INTERREG Lechistan-Saksonia 2014-2020, którego chata odkrywam sie we Wrocławiu. Aż do najistotniejszych zadań WS powinno się posiłki prawdopodobnych powody natomiast beneficjentów planu w systemie przygotowania, opinii tudzież adaptacji wspólnych, polsko-saksońskich schematów transgranicznych. WS harmonizuje wewnątrz realizację postępowań informacyjno-promocyjnych natomiast niekonsultacyjnych, tudzież plus pomaga własne oraz saksońskie instytucje schematycznego, w tym przede niedowolnym Instytucję Zarządzającą (Ministerium Nurcie a szkolenia RP) natomiast Firmę Krajową (Saksońskie Ministerstwo Środowiska zaś Rolnictwa), w charakterze monitorowania natomiast sygnalizowania postępów adaptacji programu. Wspólny Kancelaria odnajduję się w budowie Główny punkt Szkiców Europejskich z sadybą w Warszawie, organizacji wyznaczonej z wykorzystaniem Ministerium Toku oraz szkolenia RP w finału niepodpartemu tudzież szkolenia implementowania planów współfinansowanych ze leków UE.


e-blogi.pl
  e-blogi.pl  [Załóż blog!] rssSubskrybuj blogi
[Zamknij reklamy]